Regulamin


Artykuł 1 - Definicje

W tych warunkach stosuje się:

 1. przedsiębiorcaProdukty fizyczne lub prawne i / lub usług zdalnych do konsumenta;
 2. Konsument: Osoba fizyczna nie działają one w ramach wykonywania zawodu lub działalności gospodarczej i umowy zawartej na odległość z przedsiębiorcą;
 3. umowa zawierana na odległośćOznacza umowę, zgodnie z którą część systemu zorganizowanego przez przedsiębiorcę do sprzedaży na odległość produktów i / lub usług do czasu zawarcia umowy wyłącznego korzystania z jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość;
 4. Technologia dla komunikacji na odległość: środki, które można wykorzystać do zawarcia umowy, bez konsumenta i przedsiębiorcy znajdującego się w tym samym miejscu w tym samym czasie;
 5. karencja: okres, w którym konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy;
 6. Prawo odstąpienia od umowy: Zdolność konsumentów do zobaczenia w okresie oczekiwania na zamówienia;
 7. Dag: Dni kalendarzowych;
 8. długość transakcja: umowa na odległość dotycząca szeregu produktów i / lub usług, których obowiązek dostawy i / lub zakupu jest rozłożony w czasie;
 9. trwałym nośniku: Wszelkie oznacza, że ​​konsument lub firma, która umożliwia mu informacji osobiście, przechowywać w taki sposób, że w przyszłości konsultacje i niezmienione odtworzenie przechowywanej informacji.


Artykuł 2 - Tożsamość przedsiębiorcy

Body and Gym Shop

Terbregse Sędzia Rottekade 178

3055 XH Rotterdam (Holandia)

Numer telefonu: + 31 (0) 10 - 818 34 36

E-mail: info@bodyengymshop.nl

Numer Izby Handlowej: 77092775 (Rotterdam, Holandia)

Numer identyfikacyjny VAT: NL860897655B01

Godziny pracy:
Pon 10: 30 - 18: godziny 00
Wt. Do pt. 09: 00 - 18: godzina 00
Sobota: 09: 00 - 17: godzina 00


Artykuł 3 - Możliwość zastosowania

 1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty od przedsiębiorcy i do każdej umowy zawieranej na odległość między przedsiębiorcą a konsumentem.
 2. Zanim umowa zawierana na odległość zawierana jest tekst z tych ogólnych warunków udostępnione konsumentowi. Jeśli to nie jest to możliwe, przed zawarciem umowy na odległość, wskazują, że ogólne warunki dla przedsiębiorcy, aby zobaczyć i zostaną wysłane. Jak najszybciej bezpłatnie na życzenie konsumenta
 3. Jeżeli umowa zawierana na odległość zawarta jest elektronicznie, niezależnie od ustępu poprzedzającego, a przed zawarciem umowy na odległość, tekst OWU są ustawione w taki sposób, aby konsument w konsumenta udostępnione elektronicznie prosty sposób można przechowywać na trwałym nośniku. Jeśli to nie jest to możliwe, przed zawarciem umowy na odległość, wykazywanego w których można podjąć ogólne warunki i elektronicznie lub w inny sposób będą wysyłane bezpłatnie. Wniosek konsumenta elektronicznie
 4. W przypadku, że w dodatku do tych warunków mają zastosowanie szczegółowe warunki produktów lub usług, drugi i trzeci stosuje i konsumentów w przypadku sprzecznych względem zawsze powoływać się na zastosowanie przepisu, który jest dla niego najbardziej korzystne jest.


Artykuł 4 - Oferta

 1. Jeśli oferta jest ograniczona w czasie i na warunkach, będzie to wyraźnie podane w ofercie.
 2. Oferta zawiera pełny i dokładny opis oferowanych produktów i / lub usług. Opis jest wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić właściwą ocenę oferty przez konsumenta. Jeśli przedsiębiorca korzysta z obrazów, są one prawdziwą reprezentacją oferowanych produktów i / lub usług. Oczywiste błędy lub błędy w ofercie nie wiążą przedsiębiorcy.
 3. Każda oferta zawiera takie informacje, które są zrozumiałe dla konsumenta, jakie prawa i obowiązki biorą udział w przyjęciu oferty. Dotyczy to w szczególności:
 • · Cena z podatkami;
 • · Możliwe koszty dostawy;
 • · Sposób zawarcia umowy i wymagane działania;
 • · Czy prawo do odstąpienia ma zastosowanie;
 • · Sposób płatności, dostawy lub realizacji umowy;
 • · Okres przyjęcia oferty lub okres, za który cena jest honorowana;
 • · Poziom stawki za komunikację na odległość, jeśli koszty korzystania z techniki komunikacji na odległość są obliczane na podstawie innej niż stawka podstawowa;
 • · Jeśli umowa zostanie złożona po zawarciu umowy, w jaki sposób konsument może się z nią zapoznać;
 • · Sposób, w jaki konsument może poznać działania, których nie chce przed zawarciem umowy, a także sposób, w jaki może je naprawić przed zawarciem umowy;
 • · Języki, w których oprócz holenderskiego można zawrzeć umowę;
 • · Kodeksy postępowania, którym podlega przedsiębiorca, oraz sposób, w jaki konsument może zapoznać się z tymi kodeksami postępowania drogą elektroniczną; i
 • · Minimalny czas trwania umowy na odległość w przypadku umowy obejmującej ciągłą lub okresową dostawę produktów lub usług.

Artykuł 5 - Umowa

 1. Umowa podlega przepisom ust 4, zawartych w czasie konsumenta przyjmuje ofertę i spełniają odpowiednie warunki.
 2. Jeżeli konsument zaakceptował ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oferty drogą elektroniczną. Dopóki potwierdzenie przyjęcia nie zostanie potwierdzone, konsument może rozwiązać umowę.
 3. Jeżeli umowa jest tworzona elektronicznie, przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony elektronicznej transmisji danych i zapewnienia bezpiecznego środowiska internetowego. Jeżeli konsument może zapłacić elektronicznie, przedsiębiorca będzie podjąć odpowiednie środki ostrożności.
 4. Przedsiębiorca może - zgodnie z prawem - informować, czy konsument może wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych, a także wszystkie te fakty i czynniki, które są istotne dla prawidłowego zawarcia umowy na odległość. Jeśli na podstawie tego dochodzenia przedsiębiorca ma uzasadnione powody, aby nie zawierać umowy, ma prawo odmówić wykonania zamówienia lub żądania lub dołączyć specjalne warunki do realizacji.
 5. Przedsiębiorca prześle następujące informacje do produktu lub usługi na piśmie lub w taki sposób, aby konsument mógł je przechowywać w przystępny sposób na trwałym nośniku:

adres zakładu w zakładzie, w którym konsument może złożyć reklamacje.;

b. warunki i sposób, w jaki konsument z prawa odstąpienia może być wykonane, lub wyraźne oświadczenie w sprawie wyłączenia prawa odstąpienia od umowy;

c. informacje o istniejących usługach posprzedażnych i gwarancjach;

d. informacje zawarte w artykule 4 paragraf 3 niniejszych warunków, chyba że przedsiębiorca przekazał już te informacje konsumentowi przed wykonaniem umowy;

e. wymogi dotyczące anulowania umowy, jeżeli umowa ma czas trwania dłuższy niż jeden rok lub jest na czas nieokreślony.

6. Jeśli przedsiębiorca zobowiązał się dostarczyć serię produktów lub usług, przepis w poprzednim akapicie ma zastosowanie tylko do pierwszej dostawy.

Artykuł 6 - Prawo do odstąpienia od umowy

Masz prawo do zwrotu przedmiotu w ciągu 14 dni, bez podania przyczyny (prawo do odstąpienia od umowy). W tym okresie możesz przeglądać, przeglądać i / lub dopasowywać przedmiot w sklepie, chyba że zaznaczono inaczej.

Okres odstąpienia wygasa 14 dni po dniu, w którym przedmiot jest w twoim posiadaniu. Przez to rozumiemy, kiedy paczka została odebrana przez Ciebie lub osobę trzecią wyznaczoną przez Ciebie. Jeśli cofniesz umowę, natychmiast otrzymasz wszystkie płatności dokonane do tego momentu, w tym koszty wysyłki (z wyjątkiem wszelkich dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innej metody dostawy niż najtańsza oferowana przez nas standardowa dostawa) i w każdym przypadku nie później niż 14 dni po otrzymaniu powiadomienia o anulowaniu. Jeśli zwrócisz tylko część zamówienia, koszty dostawy nie zostaną zwrócone. Zwrócimy tę samą metodę płatności, w której pierwotnie wykorzystano transakcję, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym wypadku nie będą pobierane żadne koszty za zwrot. Możemy poczekać ze zwrotem pieniędzy, dopóki nie otrzymamy towaru z powrotem, lub dopóki nie udowodnisz, że towary zostały zwrócone, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Po anulowaniu musisz zwrócić lub przekazać nam towar tak szybko, jak to możliwe, w ciągu 14 dni. Jesteś na czas, jeśli towary zostały zwrócone przed upływem okresu dni 14. Bezpośrednie koszty zwrotu towarów są na własny rachunek. Ponadto ponosisz odpowiedzialność jedynie za amortyzację towarów wynikającą z użytkowania towarów, która wykracza poza to, co jest konieczne do określenia charakteru, cech i działania towarów. W takim przypadku możemy rozliczyć tę amortyzację z kwotą do zwrotu.

Artykuł 7 - Koszty w przypadku wycofania

 1. Jeśli konsument skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, koszty przesyłki zwrotnej zostaną poniesione najwyżej. Oznacza to osobisty wkład € 5 za przesyłkę zwrotną. Jeśli przedmiot musi zostać wymieniony z powodu błędu z naszej strony, wówczas koszty zwrotu są na nasze konto.
 2. Jeśli konsument zapłaci kwotę, Body and Gym Shop obciąży tę kwotę tak szybko, jak to możliwe nie później niż w ciągu 14 dni po zwrocie lub anulowaniu zwrotu.
 3. Nie musisz płacić opłaty zwrotnej za następujące wyjątki:

  • Dostarczono niewłaściwy produkt

  • Pakiet został dostarczony nieprawidłowo

  • Produkt jest przekroczony (bez wzmianki na stronie produktu i poza ustawowym okresem najlepiej sprzedającym się)


Artykuł 8 - cena

 1. W okresie ważności podanym w ofercie ceny oferowanych produktów i / lub usług nie są podwyższane, z wyjątkiem zmian cen wynikających ze zmian stawek VAT.
 2. Niezależnie od postanowień ustępu poprzedzającego, produkty lub usługi, których ceny podlegają wahań na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu, ze zmiennymi cenami biznesu. Te wahania i fakt, że wszelkie cele cenowe, zawarte są w ofercie.
 3. Podwyżki cen w ramach 3 miesięcy po zawarciu umowy są dozwolone tylko wtedy, gdy są one wynikiem przepisów ustawowych lub wykonawczych.
 4. Podwyżki cen 3 miesięcy po zawarciu umowy są dozwolone tylko wtedy, gdy pracodawca zgodził się na to i:

a) są wynikiem przepisów ustawowych lub przepisów; lub

b) konsument ma prawo anulować umowę w dniu, w którym podwyżka ceny staje się skuteczna.

 1. Ceny podane w zakresie produktów lub usług zawierają podatek VAT.

Artykuł 9 - Zgodność i gwarancja

 1. Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i / lub usługi są zgodne z umową, specyfikacjami określonymi w ofercie, uzasadnionymi wymaganiami solidności i / lub użyteczności oraz przepisami prawa obowiązującymi w dniu zawarcia umowy i / lub przepisy rządowe.
 2. System oferowany przez przedsiębiorcę, producenta lub importera jako gwarancja nie ma wpływu na prawa i roszczenia, które konsument może dochodzić w związku z brakiem w wypełnianiu zobowiązań przedsiębiorcy wobec przedsiębiorcy na podstawie prawa i / lub lub umowa na odległość.

Artykuł 10 - Dostawa i wykonanie

 1. Przedsiębiorca będzie miała największą ostrożność podczas przyjmowania i realizacji zamówień na produkty i podczas oceny wniosków o świadczenie usług.
 2. Miejsce realizacji dostawy jest adres, że konsument dokonał do spółki. Znany
 3. Biorąc pod uwagę to, co zostało powiedziane w artykule 4 niniejszych ogólnych warunków handlowych, firma wykona przyjęte zamówienia z odpowiednią szybkością, ale najpóźniej w ciągu dni 14, chyba że uzgodniono dłuższy okres dostawy. Jeśli dostawa jest opóźniona lub jeśli zamówienie nie może zostać wykonane lub zostanie wykonane tylko częściowo, konsument zostanie o tym powiadomiony nie później niż miesiąc po złożeniu zamówienia. W takim przypadku konsument ma prawo do rozwiązania umowy bez ponoszenia kosztów i ma prawo do jakiegokolwiek odszkodowania.
 4. W przypadku rozwiązania zgodnie z poprzednim ustępem przedsiębiorca zapłaci kwotę, którą konsument zapłacił jak najszybciej, jednak nie później niż w ciągu 14 dni spłacić po rozwiązaniu.
 5. Jeśli dostawa zamówionego produktu wydaje się niemożliwa, przedsiębiorca dołoży wszelkich starań, aby udostępnić towar zastępczy. Najpóźniej w momencie dostawy zostanie określone w sposób jasny i zrozumiały, że towar zastępczy zostanie dostarczony. Z artykułami zamiennymi jest to możliwe prawo do odstąpienia nie może zostać wykluczone. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi przedsiębiorca.
 6. Ryzyko uszkodzenia i / lub utraty produktów spoczywa na przedsiębiorcy do momentu dostawy do konsumenta, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.


Artykuł 11 - Transakcje na czas trwania

 1. Konsument może anulować umowę, która została zawarta na czas nieokreślony w dowolnym czasie, z poszanowaniem uzgodnionych zasad wypowiedzenia i okresu wypowiedzenia wynoszącego najwyżej jeden miesiąc.
 2. Umowa zawarta na czas określony może trwać maksymalnie dwa lata. Jeśli uzgodniono, że umowa na odległość zostanie przedłużona, jeśli konsument nie wypowie umowy, umowa będzie kontynuowana jako umowa na czas nieokreślony, a okres anulowania po kontynuacji umowy będzie wynosił maksymalnie jeden miesiąc.


Artykuł 12 - Płatność

 • a) O ile nie uzgodniono inaczej, kwoty należne od konsumenta muszą zostać zapłacone w ciągu czternastu dni po dostarczeniu towarów lub w przypadku umowy o świadczenie usługi, w ciągu 14 dni po dostarczeniu dokumentów związanych z tą umową .
 • b) W przypadku sprzedaży produktów konsumentom ogólne warunki handlowe nigdy nie mogą przewidywać zaliczki w wysokości większej niż 50%. Gdy przewidziana jest zaliczka, konsument nie może dochodzić żadnych praw dotyczących wykonania odpowiedniego zamówienia lub usługi (usług) przed dokonaniem zaliczki.
 • c) Konsument ma obowiązek natychmiastowego zgłoszenia nieścisłości w danych dotyczących płatności podanych lub podanych przedsiębiorcy.
 • d) W przypadku niedokonania płatności przez konsumenta, przedsiębiorca ma prawo, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych, obciążyć konsumenta rozsądnymi kosztami, o których konsument został wcześniej poinformowany.
 • e) Płatność po wykonaniu usługi jest wykorzystywana w opcji płatności po wykonaniu usługi.

  AfterPay wprowadza następnie zakończ pełny proces płatności. Oznacza to, że otrzymasz cyfrowy formularz odbioru giro od AfterPay za pośrednictwem poczty e-mail, aby zapłacić za zakupione produkty. Możeszzapłać cyfrowym formularzem kolekcji do kwoty € kiedy płacisz za pośrednictwem AfterPay po raz pierwszy. Jeśli znasz już AfterPay, możesz zapłacić do kwoty €.

  Aby zatwierdzić Twoją prośbę o płatność za pomocą formularza odbioru przelewu, AfterPay przeprowadza kontrolę danych. AfterPay ma surową politykę prywatności opisaną w oświadczeniu o ochronie prywatności. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy prośba o płatność giro nie jest autoryzowana, możesz oczywiście zapłacić za zakupiony produkt inną metodą płatności.

  Zawsze możesz skontaktować się z AfterPay, jeśli masz jakiekolwiek pytania. Aby uzyskać więcej informacji, odwołaj się do tego część konsumencka strony AfterPay.

Artykuł 13 - Procedura reklamacyjna

 1. Przedsiębiorca ma głośnego skarg i rozpatruje skargi w ramach tej procedury.
 2. Skargi dotyczące realizacji umowy należy składać niezwłocznie, w pełni i jasno opisać przedsiębiorcy, po tym, jak konsument znajdzie wady.
 3. Na skargi złożone przedsiębiorcy zostanie udzielona odpowiedź w terminie 14 dni od daty otrzymania. Jeśli skarga wymaga przewidywalnego dłuższego czasu przetwarzania, przedsiębiorca odpowie w okresie 14 komunikatem odbioru i wskazaniem, kiedy konsument może oczekiwać bardziej szczegółowej odpowiedzi.

Artykuł 14 Własność intelektualna.

Kupujący wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prawa własności intelektualnej do wyświetlanych informacji, komunikatów lub innych wyrażeń w odniesieniu do produktów i / lub w odniesieniu do strony internetowej spoczywają na Body i Gym Shop, jego dostawcach lub innych uprawnionych stronach.


Artykuł 15 Dane osobowe.

Body and Gym Shop przetwarza dane Kupującego wyłącznie zgodnie z jego polityką prywatności. Body & Gym Shop przestrzega obowiązujących zasad i przepisów dotyczących prywatności.


Artykuł 16 Obowiązujące prawo i właściwy sąd.

Wszystkie oferty Body i Gym Shop, jego umowy i ich realizacja podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu. Możliwość zastosowania wiedeńskiej konwencji o sprzedaży jest wyraźnie wyłączona.

Artykuł 17 Linki

Strona Body and Gym Shop może zawierać reklamy osób trzecich lub linki do innych stron. Body and Gym Shop nie ma wpływu na politykę prywatności tych stron trzecich lub ich witryn i nie jest za to odpowiedzialny.

Artykuł 18 Twoje prawa

Zawsze możesz zapytać Body and Gym Shop, jakie informacje o tobie są przetwarzane. W tym celu możesz wysłać e-mail. Możesz również poprosić Body & Gym Shop e-mailem o wprowadzenie ulepszeń, uzupełnień lub innych poprawek, które Body i Gym Shop będą przetwarzać jak najszybciej. Jeśli nie chcesz już otrzymywać informacji, możesz poinformować Body & Gym Shop. Wysyłanie informacji jest możliwe tylko wtedy, gdy podałeś swój adres e-mail.


Artykuł 19 - Dodatkowe lub inne przepisy

Dodatkowe lub tych warunków, nie może wada konsumenta i powinny być rejestrowane w formie pisemnej lub w taki sposób, że mogą być przechowywane przez konsumenta w przystępny sposób na trwałym nośniku.